Kontrast:
Czcionka: A A A
 • Internetowa akademia rodziny

  Szukam pomocy

  Informacje dla wszystkich
  poszukujących szeroko pojętej
  pomocy w relacjach z partnerem,
  w wychowaniu dzieci,
  w opiece nad osobą
  zależną lub doraźnie
  „pomoc potrzebna od zaraz”
  w formie artykułów, publikacji,
  linków, materiałów audiowizualnych.

  Pomagam

  Informacje dla tych,
  którzy chcą pomagać innym.
  Informacje o instytucjach publicznych,
  kościelnych, organizacjach pozarządowych,
  w których można szukać pomocy.

  Wyszukiwarka informacji

  Informacje o instytucjach,
  danych teleadresowych z mapą dojazdu.
  Publikacje powiązane z
  kategorią wyszukiwania.

  Dla kadry

  Informacje przeznaczone
  dla osób pracujących w
  instytucjach pomocowych,
  świadczących usługi społeczne,
  zawierające interpretacje prawne,
  publikacje.
  Forum wymiany doświadczeń zawodowych.

 • PARTNERZY PROJEKTU
  „KURS NA RODZINĘ”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Goleniowie

  ul. Pocztowa 42
  tel. 91 407 22 41

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Kołobrzegu

  ul. Grottgera 11
  tel. 94 354 80 57

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Stargardzie

  ul. Skarbowa 1
  tel. 91 480 49 46

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Sławnie

  ul. Sempołowskiej 2a
  tel. 59 810 64 14

„Kurs na Rodzinę”

Projekt „Kurs na Rodzinę” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Realizacja projektu trwa od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r. Prowadzona jest przez Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Partnerów Projektu, samorządy powiatowe: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Goleniowie, Kołobrzegu, Sławnie, Stargardzie.

Projekt ma charakter wspierający i prewencyjny. Działania profilaktyczne w nim prowadzone mają na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, ochrona rodziny przed rozpadem, zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzinnych (w tym w rodzinach wielopokoleniowych), podniesienie kompetencji wpływających na prawidłowe zarządzanie budżetem domowych, nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów.

Ponadto projekt przyczynia się do ograniczenia istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej jak również podwyższenia standardu świadczonych usług.

W projekcie „Kurs na Rodzinę” prowadzone są konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (program terapii dla rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, trening ekonomiczny, trening kulinarny, edukacja rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, trening zastępowanie agresji, mediacje, terapie, itp.), usługi wsparcia psychologów, terapeutów; jest również inspiracją do powstawania grup wsparcia i samopomocowych.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia poprzez dostęp do:

Regionalnej Akademii  Rodziny (RAR)

w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; usług mediacji, wsparcia psychologów, terapeutów; warsztatów budowania więzi międzypokoleniowych, edukacji finansowej i społecznej „Wybierz przyszłość”; szkół dla Rodziców, dla Babć i Dziadków, dla Narzeczonych; pomocy prawnej.

Turnusów  Aktywizujące dla Rodzin (TAR)

w formie rodzinnych warsztatów wyjazdowych.

Internetowej Akademii Rodziny (IAR)

w formie stałego dostępu do pomocnych treści dotyczących wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Weź udział

Jedynym kryterium udziału w projekcie „Kurs na Rodzinę” jest chęć poprawy swoich kompetencje rodzicielskich, wychowawczych, opiekuńczych oraz relacji w rodzinie.

Skorzystaj z treści zamieszczanych na portalu Internetowej Akademii Rodziny lub skontaktuj się z partnerskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.