Kontrast:
Czcionka: A A A

Jak i kiedy zapisać dziecko do żłobka, przedszkola, szkoły?

Jak i kiedy zapisać dziecko do żłobka?

Wielu aktywnych zawodowo rodziców nie ma możliwości korzystania z pomocy bliskich przy opiece nad swoimi dziećmi. W dzisiejszym świecie wyjazd do innego miasta w poszukiwaniu pracy nie jest niczym niezwykłym, a tam już nie zabiera się zwykle ze sobą całych rodzin. Wiąże się to zazwyczaj z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów opieki nad dzieckiem.

Kiedy planujemy wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym, alternatywą dla drogich opiekunek do dzieci jest zapisanie dziecka do żłobka albo znalezienie tańszej opiekunki. Mogą to uczynić rodzice albo opiekunowie prawni dziecka.[1] Do pobytu w żłobku zazwyczaj kwalifikują się dzieci poniżej 3 roku życia. Zasady przyjęć w poszczególnych placówkach mogą się różnić z uwagi na różne statuty i regulaminy, jakie mają. Każdy żłobek samodzielnie ustala wiek dzieci. Niektóre żłobki nie przyjmują na przykład niemowląt lub przyjmują trzyletnie dzieci, gdy nie ma miejsca w przedszkolach. W statucie (dostępnym zazwyczaj na stronie internetowej placówki) znajdziemy między innymi: opis warunków rekrutacji, informacje o opłatach za pobyt i wyżywienie, informacje o celach i zadaniach żłobka wraz ze sposobem ich realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka) oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu. W niektórych żłobkach można zapisać dziecko osobiście, w innych – przez internet. Najlepiej jest skontaktować się z wybraną placówką i dowiedzieć się, kiedy rozpoczyna rekrutację, na jakich zasadach i jakie dokumenty należy załączyć. Jeśli żłobek prowadzi rekrutację przez Internet, należy wejść na stronę internetową żłobka, urzędu miasta lub gminy, zapoznać się z listą wymaganych dokumentów, wypełnić i wysłać wniosek w internecie. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać, zanieść do żłobka i czekać na ogłoszenie listy przyjętych dzieci. Wysokość opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych ustala urząd gminy lub miasta. W niektórych z nich możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat. Żłobki niepubliczne cenę ustalają samodzielnie.

Listę żłobków znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej swojego urzędu gminy/ miasta lub w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow.

 

Jak i kiedy zapisać dziecko do przedszkola?

Tak jak w przypadku żłobka, do przedszkola dziecko zapisać może rodzic albo opiekun prawny. Może ono zacząć chodzić do przedszkola, kiedy ma 2,5 roku. Urząd gminy lub miasta musi zapewnić również miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom, które mają 4, 5 i 6 lat, gdy rodzice wyrażą taką wolę. Listę przedszkoli, które uczestniczą w rekrutacji, informację o liczbie wolnych miejsc oraz terminy zapisów znajdziemy na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Sprawa komplikuje się, jeśli chcemy zapisać dziecko do przedszkola poza miejscem naszego zamieszkania. Pierwszeństwo mają wówczas mieszkańcy danej gminy. Gdy po zakończeniu rekrutacji, zostaną jeszcze wolne miejsca, przedszkole może przyjąć dzieci z innej gminy.

Jeśli przedszkole prowadzi rekrutację przez internet należy:

  • wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • wypełnić formularz i wskazać przedszkola (można wybrać maksymalnie trzy), do których chcemy zapisać nasze dziecko,
  • jako pierwsze wskazać to przedszkole, na którym najbardziej nam zależy,
  • kliknięciem potwierdzić zakończenie rejestracji.

Kiedy urząd o to poprosi, należy wydrukować dokumenty i zanieść je do przedszkola.

Gdy nasze dziecko znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych do placówki, podpisujemy stosowną umowę. Jeżeli składamy wniosek bezpośrednio w przedszkolu, a nie przez internet, możemy zostać poproszeni przez urząd o dostarczenie dodatkowych dokumentów (np. oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka,  oświadczenie o wielodzietności rodziny itp.).

W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Ponadto każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria, które mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych. W przypadku, gdy nasze dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola, możemy złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Należy je złożyć u dyrektora placówki najpóźniej 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do niej. Szczegółowych informacji o rekrutacji należy szukać na stronie internetowej wybranego przedszkola lub na stronie właściwego urzędu miasta lub gminy.

 

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Szkoła podstawowa jest pierwszym etapem formalnej nauki. Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek szkolny. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmowane są obligatoryjnie dzieci zamieszkałe w rejonie danej szkoły podstawowej. Każda ze szkół ustala zasady oraz terminy rekrutacji, a informacje o jej przebiegu i kryteriach można uzyskać w placówce szkoły lub na jej stronie internetowej. Aby zgłosić dziecko do szkoły, rodzic lub opiekun musi złożyć w wyznaczonym terminie odpowiedni formularz lub podanie. Chcąc zapisać dziecko do innej szkoły niż wynika to z miejsca zamieszkania (rejonizacji), należy zwrócić uwagę na dodatkowe kryteria przyjęć. Szkoły często przyznają punkty za spełnienie określonych warunków i na tej podstawie tworzą listy rankingowe. Takimi dodatkowymi punktowanymi kryteriami może być np. samotne wychowywanie dziecka, miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego zlokalizowane w obwodzie danej szkoły, uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej szkoły. Jeśli rekrutacja się powiedzie, należy złożyć w określonym terminie oświadczenie woli o podjęciu nauki przez dziecko w szkole – jest to warunkiem przyjęcia do placówki.

Ewentualne odwołania od decyzji odmownej należy składać do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora szkoły w tej sprawie jest ostateczna.

Warto sprawdzić czy w obwodzie, w którym chcemy zapisać dziecko do szkoły prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne przez Internet. Należy wtedy uzyskać kod dostępu do prywatnego konta. Za jego pomocą wprowadzimy dane dziecka, rodziców/opiekunów prawnych, wybierzemy preferowane szkoły, wygenerujemy elektroniczne podanie, sprawdzimy wyniki rekrutacji oraz informacje o wolnych miejscach w szkołach po pierwszym naborze.

 

Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

Dyrektor przedszkola albo szkoły może wyrazić zgodzić, by dziecko uczyło się w domu.

Rolę nauczycieli mogą pełnić wówczas: rodzice, opiekunowie prawni, inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie. Osoby te nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.

Dyrektor szkoły może się zgodzić na edukację domową w konkretnym etapie edukacyjnym.

W pierwszej kolejności konieczne jest jednak otrzymanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, która oceni zasadność tego trybu nauki. Opinię z poradni dostaniemy do 30 dni od naszej wizyty, choć może to być nawet 60 dni, jeśli na przykład konieczne będzie zrobienie większej liczby badań lub dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Wniosek o zezwolenie na edukację domową wraz z opinią składają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka u dyrektora szkoły. Nie ma jednego wzoru takiego wniosku. Dlatego można napisać go samodzielnie. Należy w nim wyjaśnić, dlaczego chcemy, żeby nasze dziecko uczyło się w domu. Niezbędne jest również oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia oraz zobowiązanie, że dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Dyrektor wyda decyzję do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożyliśmy komplet ww. dokumentów. Jeśli dyrektor nie zezwoli na edukację domową możemy odwołać się do kuratora oświaty. Odwołanie składa się u dyrektora, który wydał decyzję w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

 

 

 

[1] Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 

Źródła:
https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/edukacja
https://obywatel.gov.pl/edukacja