Kontrast:
Czcionka: A A A

Praca socjalna z osobami upośledzonymi umysłowo.

Niniejsza publikacja jest dopełnieniem zagadnień prezentowanych w podręczniku zawierającym minimum programowe dla specjalizacji II stopnia z przygotowania ogólnego.
Może być jednocześnie niezależnym opracowaniem koncentrującym się na problematyce osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę upośledzenia umysłowego. W drugim rozdziale scharakteryzowane zostały metody pracy socjalnej, z uwzględnieniem działań profilaktycznych, z osobami upośledzonymi umysłowo

Skrypt opracowany i wydana w ramach Projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” – Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.