Kontrast:
Czcionka: A A A

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku

Zmiany wprowadzone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2018 r. dały samorządom nowe kompetencje. W 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szeroką kontrolą m.in. samorządów gminnych dotyczącą działań w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu, sprawdzając rzetelność realizacji zadań na rzecz poprawy skuteczności działań profilaktycznych. W wystąpieniu pokontrolnym wskazała np. na potrzebę podniesienia jakości działań m.in. poprzez zwiększenie kadry specjalistów i formy ich zatrudnienia, a także na zwiększenie dostępności do oferty placówek, tak aby udzielane wsparcie miało miejsce jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników programów.

Zespół Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracował nowe Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r. które załączamy w pliku do pobrania.

Zawarte w Rekomendacjach treści pozwolą na usystematyzowanie wiedzy w zakresie planowania i wdrożenia skutecznych programów profilaktycznych. Wskazują na rekomendowane programy profilaktyczne, dostępne do wdrożenia w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Uważamy, że okażą się dla Państwa przydatne przy opracowywaniu gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.