Kontrast:
Czcionka: A A A

ABC Unii Europejskiej dla pracowników socjalnych

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączony plik częściowo przedstawia ogólne informacje o Unii Europejskiej, stanowiące tak naprawdę niezbędne minimum wiedzy, w którą powinien być wyposażony każdy świadomy obywatel europejski, a tym bardziej pracownik instytucji publicznych państwa członkowskiego UE. Jednocześnie część informacji, w tym przywoływane przykłady ilustrujące mechanizmy współpracy europejskiej, uwzględnia specyficzne zagadnienia dotyczące bezpośrednio obszaru tematycznego najbliższego codziennej pracy zawodowej głównych odbiorców podręcznika.