Kontrast:
Czcionka: A A A

System pomocy społecznej w Polsce - wyzwania i kierunki.

Załączona publikacja jest opracowana i wydana w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie Kadr”, Priorytet VII; Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Książka przedstawia zagadnienia związane z systemem pomocy i integracji społecznej w Polsce w kontekście ram prawych i organizacyjnych na bazie dorobku transformacyjnego polskiej i europejskiej polityki społecznej. Ukazano w niej procesy ekonomizacji i menedżeryzacji pomocy społecznej. Scharakteryzowano proces uspołecznienia usług. Omówiono instytucjonalne aspekty systemu pomocy społecznej ze wskazaniem mocnych i słabych stron poszczególnych podmiotów. Ponadto przedstawiono liczne dylematy rozwoju pomocy społecznej, a także ukazano założenia reformy systemu pomocy i integracji społecznej.